Loading...

贊助及合作伙伴

贊助及合作伙伴

活動贊助

活動贊助

活動及場地伙伴

教育合作伙伴

獨家酒店贊助

宣傳贊助

製作團隊茶點贊助

活動合作伙伴

活動合作伙伴

活動支持

網頁合作伙伴

創意伙伴

合作媒體

「賽馬會惜水‧識河計劃」

印刷伙伴

V Cycle Hong Kong

膠樽贊助

Woody Chan

Sally Chow

Anthony Hardy

Mavis Lo

Wong Hoi Shan

Debra Tan

Dr Aries Wong

Lecturer, Hong Kong Baptist University

Janice Yau

李心悅

簡卓文

邱恬妮

黃妙映

黃靜怡

香港兆基創意書院

李詠恒

吳君彤

龐雨欣

學習服務實習生